Necklace

bijouterie : Irises Nouveau
2015 y. / 7x5 cm
14 $
bijouterie : Openwork Necklace
2015 y. / 1x55 cm
57 $
bijouterie : Swan
2015 y. / 10x54 cm
5 $
bijouterie : a ray of light in winter
2015 y. / 5x3 cm
8 $
bijouterie : Marigold
2015 y. / 7x5 cm
11 $
bijouterie : Hummingbird
2015 y. / 9x7 cm
22 $
bijouterie : The Cat in the Chinese style
2015 y. / 5x5 cm
13 $
bijouterie : Cockatrice
2015 y. / 6x6 cm
13 $
bijouterie : gifts ancestors
2016 y. / 20x25 cm
150 $
bijouterie : Rjkmt -yfnehfkmyst rfvyb
2016 y. / 46x60 cm
4 000 Rubles
bijouterie : Rjkmt bp hjpjdjuj rdfhwf- juhfyrf- utvfnbn
2016 y. / 40x45 cm
3 500 Rubles
Другие рубрики:
Bead
Beads
Bracelets
Brooch
Earrings
Finger ring
Hairpins
Mascots
Pendants
Ring