Artist Komarevtzev Vladimir Nikolaevitsh

Country: Russian Federation
City: Novorossiysk

NovorossiskWork list
Painting (Picture) : Novorossiysk
2017 y. / 50x40 cm
Contract price
Painting (Picture) : Novorossiysk
2017 y. / 30x40 cm
Contract price
Painting (Picture) : Novorossiysk
2017 y. / 37x50 cm
Contract price
Painting (Picture) : Novorossiysk
2017 y. / 30x40 cm
Contract price
Painting (Picture) : Azov
2017 y. / 50x60 cm
Contract price
Painting (Picture) : Novorossiysk
2017 y. / 47x70 cm
Contract price
Painting (Picture) : Novorossiysk
2017 y. / 40x50 cm
Contract price
Painting (Picture) : Novorossiysk
2017 y. / 28x49 cm
Contract price
Painting (Picture) : See
2017 y. / 40x50 cm
Contract price
Painting (Picture) : Ship
2017 y. / 40x50 cm
Contract price
Painting (Picture) : Roza
2017 y. / 25x35 cm
Contract price
Painting (Picture) : Roza
2017 y. / 25x35 cm
Contract price
Painting (Picture) : Sip
2017 y. / 25x35 cm
Contract price
Painting (Picture) : Stilaif
2017 y. / 50x60 cm
Contract price
Painting (Picture) : See
2017 y. / 30x40 cm
Contract price
Painting (Picture) : Novorossiysk
2017 y. / 70x60 cm
Contract price
Painting (Picture) : Novorossiysk
2017 y. / 30x40 cm
Contract price
Painting (Picture) : boat
2017 y. / 30x40 cm
Contract price
Painting (Picture) : duck
2017 y. / 30x40 cm
Contract price
Painting (Picture) : grapes
2016 y. / 30x40 cm
Contract price
Painting (Picture) : Ship
2016 y. / 30x40 cm
9 000 Rubles
Painting (Picture) : See
2016 y. / 30x40 cm
Contract price
Painting (Picture) : See
2016 y. / 40x50 cm
Contract price
Painting (Picture) : Still life
2016 y. / 30x40 cm
9 500 Rubles
Painting (Picture) : Sip
2016 y. / 30x40 cm
9 500 Rubles
Painting (Picture) : Stilaif
2016 y. / 30x40 cm
9 000 Rubles
Painting (Picture) : Natur
2016 y. / 50x40 cm
12 000 Rubles
Painting (Picture) : Stilaif
2016 y. / 35x50 cm
Contract price
Painting (Picture) : Stil
2016 y. / 35x50 cm
Contract price
Painting (Picture) : See
2016 y. / 35x50 cm
15 000 Rubles