Artist Bezhina Olga Valentinovna

Painting (Picture) : It's a nasty day. Lake. Karasun, Krasnodar.
2011 y. / 73x89 cm
45 000 Rubles
Painting (Picture) : Spring.
2011 y. / 55x106 cm
55 000 Rubles
Painting (Picture) : Kuban River.
2011 y. / 90x90 cm
50 000 Rubles
Painting (Picture) : Art. Elizabethan, p. Kuban.
2011 y. / 49x100 cm
50 000 Rubles
Painting (Picture) : Lotuses.
2011 y. / 37x72 cm
27 000 Rubles
Painting (Picture) : Silver Kuban.
2011 y. / 60x120 cm
42 000 Rubles
Painting (Picture) : md. Jubilee, p. Kuban Krasnodar.
2011 y. / 33x105 cm
35 000 Rubles
Painting (Picture) : Sunset, p. Kuban, md. Jubilee, Krasnodar.
2011 y. / 41x89 cm
40 000 Rubles
Painting (Picture) : Krasnodar Territory, p. Belozerny.
2011 y. / 37x72 cm
22 500 Rubles
Painting (Picture) : Morekorabli. Location: Mound Hermonassa.
2012 y. / 60x120 cm
80 000 Rubles
Painting (Picture) : Night. Kuban River. Krasnodar.
2012 y. / 90x90 cm
80 000 Rubles
Painting (Picture) : River.
2012 y. / 100x100 cm
120 000 Rubles
Painting (Picture) : Kuban, night-night.
2012 y. / 50x100 cm
48 000 Rubles
Painting (Picture) : Pink, yellow, blue.
2012 y. / 100x100 cm
48 000 Rubles
Painting (Picture) : exeperimental 2
2012 y. / 50x120 cm
24 000 Rubles
Painting (Picture) : Wind, p. Kuban.
2012 y. / 40x50 cm
25 000 Rubles
Painting (Picture) : exeperimental
2013 y. / 50x120 cm
24 000 Rubles
Painting (Picture) : Silver Kuban.
2013 y. / 60x120 cm
24 000 Rubles
Painting (Picture) : Beach Kuban.
2013 y. / 70x70 cm
65 000 Rubles
Painting (Picture) : Kuban River. Ice.
2012 y. / 60x120 cm
60 000 Rubles
Painting (Picture) : River of Time.
2011 y. / 120x80 cm
80 000 Rubles
Painting (Picture) : Kerch Strait. Tuzla.
2011 y. / 60x120 cm
55 000 Rubles
Painting (Picture) : Where the sun rises.
2012 y. / 45x55 cm
27 000 Rubles
Painting (Picture) : Taman, descent to Tuzla Spit.
2012 y. / 100x100 cm
75 000 Rubles
Painting (Picture) : Taman Hermonassa excavations of the ancient city.
2011 y. / 60x120 cm
55 000 Rubles
Painting (Picture) : Dry Lake
2011 y. / 60x120 cm
50 000 Rubles
Painting (Picture) : Lotuses.
2011 y. / 82x80 cm
25 000 Rubles
Painting (Picture) : n. Arkhipo-Osipovka, the road to the mountain.
2011 y. / 50x100 cm
30 000 Rubles