Painting (Picture) : Boston waltz nostalgia

Painting (Picture) : Boston waltz nostalgia
To enlarge, click on the photo.