Socialist Realism

Painting (Picture) : golberovskiy hram
2013 y. / 100x90 cm
500 $
Painting (Picture) : USSR Olimpics
2012 y. / 100x100 cm
Contract price
Painting (Picture) : clouds
2014 y. / 50x50 cm
100 €
Painting (Picture) : Still-life with a bouquet
1970 y. / 80x150 cm
100 000 Rubles
Painting (Picture) : Suzdal gave
2007 y. / 100x75 cm
74 118 €
Painting (Picture) : Spring Arrived
1999 y. / 46x113 cm
Contract price
Painting (Picture) : Spring is approaching
1973 y. / 90x70 cm
95 295 €
Painting (Picture) : casting of steel
2015 y. / 40x50 cm
500 $
Painting (Picture) : Sun in the spring
2008 y. / 90x70 cm
190 589 €
Painting (Picture) : Morning on the Klyazma
2003 y. / 61x50 cm
47 648 €
Painting (Picture) : Peaceful morning
1959 y. / 73x100 cm
317 648 €
Painting (Picture) : Portrait F.Dzerzhinskogo
2015 y. / 60x51 cm
14 000 Rubles
Painting (Picture) : Soldier (sketch)
1957 y. / 42x29 cm
14 000 Rubles
Painting (Picture) : blue distance
2014 y. / 50x70 cm
120 €
Painting (Picture) : sunflowers 2
2013 y. / 30x40 cm
5 000 Rubles
Painting (Picture) : Lilacs in the barrel
1991 y. / 51x63 cm
Contract price
Painting (Picture) : View from the Volga Nizhny Novgorod Kremlin
1964 y. / 115x100 cm
45 000 Rubles
Painting (Picture) : Hut Cossack Enkina
2003 y. / 46x60 cm
40 000 Rubles
Painting (Picture) : Morning in Lubenkino
1971 y. / 61x40 cm
31 765 €